Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Информация:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда и пълна интеграция в обществото.

БАЛИЗ вярва и настоява за участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства във формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към техния живот, на всички нива на централната и местна власт.

БАЛИЗ оказва подкрепа на своите членове в реализирането на техните дейности за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства, като предоставя информация, експертни и методически консултации, финансиране и подкрепа за реализиране на проекти.

БАЛИЗ подкрепя разкриването и развитието на социални услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения, ранната интервенция, приобщаващо обучение и подкрепената трудова заетост.

Мисии:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Facebook страница

Уеб сайт