Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Политика за поверителност

   

Настоящото описва практиките за събиране и разпространение на информация за уебсайта:
https://timeheroes.org


Фондация „Герои на времето“ („Фондацията“), ЕИК: 176216788, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Иван Вазов“ No 38, ет. 2, обработва личните Ви
данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент на
ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност е свързана с дейността на Фондацията по поддържане на
платформа Time Heroes за организиране на и участие в доброволчески събития и инициативи,
значими каузи в социалната, културната и спортната сфера, които имат нужда от обединяването на
много хора, за да се случат, гарантират и защитят (наричани по-долу „Мисии“). Допълнителна
информация за Мисиите може да получите на в секция „Често задавани въпроси“ на сайта.
Физическите и/или юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и друг тип
граждански/държавни организации), които използват платформата за организиране на въпросните
доброволчески инициативи ще бъдат наричани по-долу „Организатор/и“, а тези, които се включват в
изпълнението на организираните инициативи „Участник/ци“ или „Доброволец/и“.
С оглед спазването на нормативните изисквания, с настоящата Политика за поверителност
Фондацията представя информация за Вашите права, типа лични данни, които биват събирани,
основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както случаите, в
които те биват предоставяни на трети лица.
Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с
идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко
или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната
или социална идентичност на това физическо лице.
Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият
Регламент относно защитата на данните” или „GDPR“), Фондацията гарантира, че обработването
на лични данни като име, адрес, телефон и имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента
и приложимото българското законодателство в сферата на защита на личните данни.


1. Събиране и използване на лични данни
Фондацията събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на уебсайта
https://timeheroes.org, осигуряване на достъп и участие на потребител/и в секция „Мисии“ в
качеството на Организатор и/или Участник, изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър),
маркетинг дейности, провеждане на доброволчески инициативи, курсове, сключване на договори с
Фондацията на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), както и други
спомагателни дейности, и по-конкретно въз основа на следното основание:
Изрично получено съгласие от Вас;
Изпълнение на задълженията на Фондацията по поддържане на платформа за организиране
или вашето участие в Мисии и/или сключване на договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Фондацията като обработващ
Вашите лични данни;
За целите на легитимните интереси на Фондацията или на трета страна.  

 
Фондацията не събира лични данни извън тези, които са необходими за осъществяване дейността ѝ или тези, които са дадени от Вас с Вашето изрично и свободно съгласие.
2. Личните данни, които обработваме
2.1. Информация, позволяваща идентифициране на самоличност: Може да събираме от Вас
лична информация, включително Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, тип юридическа
регистрация и седалище (където е приложимо), контакти в социални мрежи (когато е приложимо),
адрес на Вашия уебсайт когато участвате в някоя от следните дейности:
Участие в Мисии в качеството на Организатор и/или Участник;
Извършване на доброволчески инициативи;
Регистрация, за да получавате рекламни материали по пощата или имейл адрес;
Участие в анкета.
 
2.2. За целите на маркетинг дейности
За нюзлетър и други маркетинг дейност събираме следните лични данни:
Две имена; 
Имейл адрес;
Други данни, предоставени от Вас, във връзка с конкретни маркетингови цели, за които сте
били информирани;
Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Регламента). Съгласието е изразено посредством въвеждане на някои от горепосочените данни и
отбелязване на поле – чекбокс Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за
получаването на информационен бюлетин и съм запознат с Политиката за поверителност“.

2.3. Техническа информация
Всеки път, когато отворите уеб страницата на https://timeheroes.org и/или различните секции в нея,
ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:
Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;
Информация за престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;
Информация за браузъра и операционната Ви система;
Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната
система;
Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Регламента). Съгласието е изразено посредством натискането на бутона („Съгласен съм“ в полето
„Запознат съм с политиката за поверителност на Фондацията“ при съответната регистрация на
Организатор и/или Участник/Доброволец.

3. Лични данни, които не се обработват:
Фондацията не събира и не обработва лични данни, които:
разкриват расов или етнически произход на потребителите или други данни, свързани със
здравословното или психическото им състояние;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
разкриват генетични или биометрични данни или данни за сексуалната ориентация на
потребителите,
а в случай че горните бъдат споделени от потребители на сайта, те няма да подлежат на обработване,
освен с изричното съгласие на потребителите.

4. Основания и цели за обработка на лични данни от Фондацията
Предоставените лични данни се обработват съобразно посочените основания и цели в настоящата
Политика за поверителност.
Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения, като предоставените данни няма да
бъдат използвани за рекламни или маркетингови цели, освен с изричното разрешение и съгласие на
съответното лице, чиито данни се събират, както и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в
определени случаи, а именно:
когато това е предвидено в закон; 
ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
когато сме получили Вашето изрично съгласие за това. 
Информация за: записалите се Организатори и/или Участници в дадена Мисия; лица в графа
„Суперхора“, „Отбори“ и „Ученици“, представяна в реално време на сайта https://timeheroes.org, се
публикува със съгласието на съответните лица и с цел за общо информиране относно Мисиите и
техния статус и разпространяване на тази информация с оглед на доброволния характер на
инициативите, като това общо информиране не се използва за рекламна и маркетингова цел от
Фондацията, освен в случаите на предоставено изричното разрешение и съгласие на съответното
лице.

5. Срок на съхранение на предоставените данни
Фондацията съхранява Вашите данни съобразно предвидените в закона срокове.
Основният критерий, по който ще определим продължителността на обработване, е времето, за което
е необходима информацията. 
В случаите, когато не се стигне до организиране и/или провеждане на Мисия, за което Фондацията
няма отговорност, или до друга причина основанието за качени лични данни е отпаднало, то личните
Ви данни ще бъдат изтрити своевременно. Личните данни, предоставени за изпълнението на Мисия
ще бъдат съхранявани за срока на нейното изпълнение. Отделно от горното, в случаите, в които
обработваме лични данни на основание Вашето съгласие, то същите ще бъдат съхранявани докато не
оттеглите съгласието си и не упражните правото си да бъдете забравени/да бъдат изтрити всички
лични данни, които сте предоставили.

6. Техническа сигурност относно защитата на лични данни
Фондацията е въвела всички технически и организационни мерки, необходими за обработването и
защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско
законодателство.
Предприетите мерки съответстват на конкретните рискове, свързани с обработката и съхранението на
предоставените лични данни. Организационно и технически е подсигурено предпазването на Вашите
данни от загуба, изменение, кражба или неправомерен достъп на неоторизирани за това трети лица.

7. Споделяне и разкриване на лични данни с трети страни
В дадени случаи, Фондацията може да разкрива някои лични данни пред партньори или
подизпълнители, които работят с Фондацията, посредством предоставянето на  услуги, свързани с
дейността на Фондацията или помагат на Фондацията в нейната дейност.
Фондацията може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, включително и на такива трети лица,
находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:
При организиране на доброволчески инициативи игри, конкурси или промоции, съобразно
правилата на конкретните игри, като за правилата може да се запознаете на секция „Често
задавани въпроси“ на сайта, както и на страницата за съответната Мисия. Тук разкриването
на информация е единствено между Организаторите към Доброволците/Участниците, и
обратно, за да се осъществи контакт за изпълнението на съответната Мисия;
Трети лица, с които Фондацията има договорни правоотношения за ползване на Виртуални
сървъри (VPS) и доставчици на сървърни и облачни услуги, свързани с поддръжката на сайта;
Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на услугите на
Фондацията;
Всеобщо признати доставчици на услуги, публично декларирали съответствие с GDPR и e-
privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на
маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на
cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
Трети лица, предоставящи услуги на Фондацията като счетоводители, одитори, адвокати,
нотариуси, рекламни и ПР агенции или дружества, извършващи дейност по системно
администриране на данни.
Фондацията ще споделя лични данни с трети страни само след изричното подсигуряване на
техническите и правни механизми, при които обработването на споделените лични данни ще
протича, съобразно изискванията на Регламент 679/2016 и на българското законодателство.
Третите страни и партньори на Фондацията се задължават да предприемат всички действия за да
подсигури легитимната обработка на лични данни, съгласно изискванията за поверителност,
посочени в настоящата Политика.

8. Правата Ви като субект на лични данни
Съгласно Регламента, всеки субект на лични данни има следните права:

8.1. Право на достъп
Имате право да разберете безплатно какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме
такива.

8.2. Право на коригиране
В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, Вие имате право да
поискате да коригираме, без ненужно забавяне, всички данни, които се съхраняват от нас и са
неточни.

8.3. Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства, Вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката
на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични
данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

8.4. Право на изтриване
В случаи че основанието за обработване е отпаднало, Вие имате право да заявите изтриване на
всички данни, обработвани от нас.
 
8.5. Право на преносимост на данните
В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от
друг доставчик, Вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим
формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

8.6. Право на възражение
В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да
заявите своето възражение. Това право се прилага само за данните, обработването на които е
необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са предоставени на Фондацията, както и за данни, обработването на които е
необходимо за целите на легитимните интереси на Фондацията или на трета страна, освен когато
пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

8.7. Право на оттегляне на съгласието
При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате правото по всяко време да
заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

8.8. Право на жалба
В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във
връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви
данни, то Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е
надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на
личните данни.
При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите
съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: [email protected]

КОНТАКТИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
С оглед актуализирането на настоящата Политика за поверителност, тя може да бъде променяна
изцяло или в отделните нейни части, във всеки момент, без специално известяване. Моля
проверявайте периодично актуалността на настоящата Политика, като датата на последната
актуализация ще бъде посочвана.
 
Настоящата политика е приета на 6.12.2022 г. и не е променяна от този момент.