Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Павликени

5,0

Информация:

В трите центъра са настанени 32 деца и младежи с различна степен на умствена изостаналост на възраст от 3 до 24 г.

Мисии:

Уеб сайт