Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

ЦНСТДМУ "Любов" - Павликени

5,0

Информация:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Любов" в град Павликени е социална услуга от резидентен тип за деца, които имат нужда от грижа извън тяхното семейсто.

В центъра е създадена среда, близа до семейната, в която децата получават необходимата индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Мисии:

Уеб сайт