Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Етична рамка за фондонабиране

Настоящата Етична рамка е създадена съгласно естеството на дейност на Фондация “Герои на времето” (TimeHeroes) - организация в обществена полза, и основните цели на Фондацията, а именно да подпомага и промотира гражданското участие и доброволчеството в България и да развива доброволческа култура и самосъзнание.

Цел

Настоящата Етична рамка има за цел:

Принципи

Легитимност

Time Heroes по никакъв начин и при никакви условия няма да се обвързва с компании и организации:

Екипът на Time Heroes се ангажира да проверява гореизброените основни положения преди влизането в отношения с компании и оранизации. Фондацията си запазва правото във всеки момент да преустанови отношенията си с компанията или организацията, които нарушават тези положения.

Право на отказ

Фондацията може да откаже всяко дарение или завещание, предоставено при неприемливи условия или при условия, противоречащи на целите й/или разпоредбите на вътрешния Устройствен акт на Фондацията, настоящата Етична рамка или законите на РБ.

Прозрачност

Източниците на всички набрани средства ще бъдат ясно указани на специалната подстраница на timeheroes.org, както и в каналите за популяризиране на дейностите, с които са свързани. Името на компанията или организацията няма да бъдат упоменавани на подстраницата на онлайн платформата и в останалите комуникационни канали, в случай на изрична молба от тяхна страна.

Отчетност

Компаниите, организациите и гражданите, подпомогнали със средства фондацията или Микрофонда й ще имат публичен достъп до информация за това как са били разходвани дарените средства. Десет процента от сумите, събрани за Микрофонда, ще бъдат ползвани за администриране на фонда, като това ще бъде ясно указано в условията му.

Отговорност

Набраните средства от дарения ще бъдат разпределяни отговорно от екипа на TimeHeroes. Всяка дейност, за която се разпределят средствата, ще бъде детайлно проследявана, с цел да не се нарушават основните принципи, заложени в настоящия кодекс.

Безвъзмездност

Екипът на TimeHeroes по никакъв начин и при никакви условия няма да използва набраните средства за лични облаги. Ще следим същото да е вярно и за организациите и личностите, към които - чрез Микрофонда - ще се разпределят част от тези средства впоследствие.

 

1 Микрофондът на TimeHeroes е създаден с цел да събира средства за подпомагане на конкретни дейности за реализирането на каузи, които са представени на онлайн платформата timeheroes.bg и допълнителна цел – да събира подкрепа за конкретни дейности на самата фондация.

Микрофондът ще финансира с малки суми НПО, неформални групи или граждани, които искат да организират конкретна доброволческа акция, но имат нужда от средства, за да я осъществят. Той e учреден с финансовото измерение на наградата “Проект на годината” 2012 от фондация “Лале”, и се допълва от дарения на компании и физически лица.