Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Наука за природата"

5,0

Информация:

Фондация “Наука за природата” е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които фондацията извършва дейността си.

Мисии:

Фондация "Наука за природата"

Facebook страница

Уеб сайт