Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "Наука за природата"

5.0

Information:

Фондация “Наука за природата” е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които фондацията извършва дейността си.

Missions:

Фондация "Наука за природата"

Facebook page

Website