Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Рамка за сътрудничество между Фондация „Герои на времето” и неформалните младежки доброволчески клубове от мрежата на „Герои на времето“

Фондация „Герои на времето” (Фондацията) осъществява проект “Млади доброволци: Насърчаване на доброволчеството в българските училища и университети” („Проекта“), финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът има за цел да насърчи младежкото доброволчество, като подпомогне организирането на участието на учениците/студентите като доброволци и/или организатори на каузи от обществена полза.

За осъществяването на целите на Проекта, Фондацията ще подпомогне създаването и развитието на неформални младежки доброволчески клубове (Клубовете). Клубовете имат за цел да популяризират доброволчеството и да насърчават своите членове и привърженици да участват като доброволци в инициативи от обществена полза, включително и в полза на училищната/университетската общност. Клубовете ще участват в конкретни доброволчески инициативи, организирани от Фондацията или от предложени от нея организации и лица, и ще инициират и осъществява свои собствени доброволчески прояви.

В рамките на Проекта, Фондацията ще подпомага създаването и развитието на Клубовете и осъществяването на дейностите им, включително чрез обучение, препоръки, организационно съдействие, информация и популяризиране на дейността на Клубовете и резултатите от доброволческите инициативи.

С цел създаването на организационни правила, които да улеснят осъществяването на дейността на Клубовете, както и начина на осъществяването на сътрудничеството между тях и Фондацията, се установява тази рамка за сътрудничество.

Създаване на клубове „Герои на времето”.

 1. Фондацията подпомага създаването на Клубовете, като осъществява срещи и разговори с ученици и студенти, разяснявайки принципите и целите на доброволческата дейност, като привлича и подготвя координатори, които да учредят и организират дейността на бъдещия Клуб и като предлага препоръчителни правила за работа на дейността на клуба (Правила на клуба – Приложение № 1) и други примерни документи за учредяването (Приложение № 2 – Заявление за участие в клуба и № 3 – Протокол за учредяване на клуба).
 2. Фондацията подпомага също и развитието на Клубове от вече организирани групи доброволци, които желаят да се присъединят към мрежата клубове „Герои на времето” и приемат да изпълняват целите на Проекта и настоящата Рамка на сътрудничество. Групите доброволци определят координатор, който да ги представлява в сътрудничеството с Фондацията. Подпомагането се изравява в координационни и организационни съвети, препоръчителни Правила на клуба и други примерни документи за учредяването, обучения и напътствия и др.
 3. Фондацията сключва с учредения Клуб чрез координатора му споразумение за сътрудничество, с което Клубът приема да изпълнява при дейността си като част от мрежата клубове тази рамка на сътрудничество. В отношенията по това споразумение Клубът се представлява от координатора, а Фондацията – от определно лице, координатор от страна на Фондацията.
 4. Фондацията ще положи необходимите усилия за гарантиране устойчивостта на Клуба, като разработи и представи на координатора и членовете му насоки за тази цел.
 5. Първият координатор на Клуба е доброволецът, привлечен от Фондацията и организирал създаването му. Следващите координатори се избират от членовете на съответния клуб, който уведомява Фондацията за избора.
 6. Фондацията може да предложи на Клуба промяна на координатора, в случаите, в които координаторът на спазва правилата в настоящата рамка, или с действие или бездействие противоречи на целите на Проекта.

Цели и определяне на доброволчески мисии.

 1. Целите на Клуба включват популяризирането на доброволчеството, привличането на членове и привърженици на Клуба, които да участват активно в инициативи (мисии) в обществена полза, съобразени с възрастта и възможностите на доброволците, включително в доброволчески инициативи в полза на училищната/университетската общност.
 2. Клубът осъществява активна доброволческа дейност, като организира и/или участва в доброволчески инициативи поне веднъж на всеки три месеца.
 3. Фондацията популяризира доброволческите инициативи на Клуба и при възможност привлича или осигурява обществена и/или финансова подкрепа за осъществяването им.
 4. За целите на популяризирането Фондацията може да публикува на своята интернет-страница и/или в социалните мрежи информация за предстящи или проведени събития.
 5. Подборът и инициирането на подходящи каузи, в които доброволците могат да се включат, се правят от Клуба.
 6. Фондацията може да предлага на Клуба участието в инициативи, организирани от Фондацията или от други организации или лица, които Фондацията счита за подходящи с оглед възрастта и възможностите на доброволците.
 7. Координаторът на Клуба съобщава за намерението за осъществяването на всяка инициатива поне две седмици преди началото й или в друг разумен срок, в зависимост от естеството и мащаба на инициативата. Съобщението става чрез попълване и изпращане по електронен път на образеца в Приложение № 4 или по мейл.
 8. Фондацията може да предложи подкрепа (организационна, логистична, финансова – покриване на разходи по инициативата), както и да предупреди за възможни предизвикателства и опасности, свързани с планираната мисия.
 9. Фондацията може да откаже съгласие и съдействие за осъществяването на определена инициатива, ако тя е обявена след установения двуседмичен срок, несъвместима е с ценностите, същността и духа на доброволческата дейност, закона, обществения ред, добрите нрави, може да представлява опасност за здравето или развитието на младежите доброволци или от обстоятелствата може да се направи заключение, че е в частна полза на лица, които не се нуждаят от подкрепа. В тези случаи фондацията се дистанцира изрично и не носи никаква отговорност за случването на ициативата.

Мерки за безопасност при провеждането на мисия.

 1. Организаторите на всяка мисия предприемат необходимите правни и организационни мерки, свързани с провеждането й, включително за осигуряването на реда и безопасността на младежите доброволци. Те разясняват на участващите доброволци правилата, които трябва да спазват по време на мисия, както и за всички възможни обстоятелства, които биха могли да представляват риск за тях Когато мисията се организира от самия Клуб, тези действия се осъществяват от координатора на Клуба.
 2. Клубът привлича за осъществяването на всяка мисия извън територията на учебното заведения, почетни членове или привърженици на Клуба – пълнолетни лица от съответната общност (преподаватели, родители, членове на Клуба – бивши възпитаници на учебното заведение), които да ръководят и/или придружават доброволческата група при провеждането на събитието, според броя и възрастта на ненавършилите пълнолетие доброволци и характера на мисията.
 3. На ненавършили пълнолетие доброволци по време на мисия се възлагат само дейности, които не са забранени за извършване от непълнолетни лица по съображения, свързани с тежестта и въздействието върху организма и психиката на доброволците, съгласно действащото законодателство.
 4. Доброволците, участващи в мисията, са длъжни да действат в дух на добронамереност и взаимопомощ, като не предприемат действия, които могат да представляват опасност за тях или другите доброволци.
 5. Организаторите отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяването на обстоятелства, които могат да застрашат непосредствено безопасността на доброволците.

Документиране и отчитане на мисията.

 1. Координаторът на Клуба организира попълването на присъствен лист за всяка инициатива, съдържащ име, дата/период и място на провеждане на мисията и имената и класа/курса и специалността на участващите доброволци. Списъкът се запазва в архива на Клуба, като Фондацията може да поиска предоставянето на копие от него, включително за целите на издаване на сертификати за младежко доброволчество в края на срока/семестъра.
 2. Координаторът на клуба, в срок от 7 дни след приключването на мисията, изпраща на Фондацията попълнена и подписана бланка – отчет на мисията, съгласно Приложение № 5, придружена от снимки.
 3. Когато мисията е осъществена изцяло или частично с финансиране от Фондацията, към отчета се прилага списък на направените разходи в рамките на финансирането и копие от касови бонове, билети, фактури и др. документи за тях.

Издаване на сертификати на доброволците.

 1. В края на срока/семестъра Координаторът на клуба изпраща на Фондацията присъствени списъци от проведените мисии. Фондацията издава сертификат за младежко доброволчество "Герои на времето" на всеки от членовете на клуба, който е участвал в не по-малко от 1/3 от доброволческите мисии на Клуба, но поне в 2 мисии.

Публичност

(добавено на 08.12.2015 г.)

 1. При изготвяне на материали за печатни и електронни медии и социални мрежи, както и при участия в медийни предавания и други публични форуми, в които Координаторът и/или членове на Клуб, част от мрежата доброволчески клубове, подкрепяни от Фондация „Герои на времето“,представят информация за Клуба и за инициативи, осъществени с подкрепата (менторство, организационна, финансова и/или друг вид) на Фондация „Герои на времето“, следва да се посочи линк към интернет страницата на платформата timeheroes.org (за публикации) и да се упомене, че инициативата и дейностите на Клуба се осъществяват с подкрепата на Фондация „Герои на времето“.
 2. Примерен текст за включване в печатни и онлайн публикации:
  1. Инициативата … създадохме/осъществихме/проведохме с подкрепата на платформата за доброволчество TimeHeroes.org. Клубът … е част от мрежата от неформални младежки доброволчески клубове, подкрепяни от платформата TimeHeroes.org. Ако сте се вдъхновили от нас/инициативата, прочетете Наръчника „Как да си направим доброволчески клуб“ – подходящ е за училища, университети, офиси, съседи и всички останали. Ученици и студенти могат да се свържат с TimeHeroes за повече подкрепа на [email protected].
  2. Лого на TimeHeroes и различни формати банери за младежките доброволчески клубове могат да бъдат изтеглени от линк tmhr.co/publichnost.

Прекратяване на сътрудничеството.

 1. Сътрудничеството се прекратява
  1. По спозумение между Клуба и Фондацията;
  2. По искане на всяка от страните, в което са описани причините за това;
  3. При неизпълнение на тази Рамка за сътрудничество – по мотивирано искане на изправната страна, ако след разумен срок проявите на неизпълнение не бъдат преустановени.
 2. След прекратяването на сътрудничеството Клубът няма право да използва името „Герои на времето”, както и да получава сертфикати за младежко доброволчество „Герои на времето”.

Архив.

 1. Координаторът на Клуба поддържа архив на Клуба, съдържащ (ако са налични) Правилата на клуба, протоколи за учредяването на клуба, протоколи за избор и освобождаване на координатор, заявления за членство, списък на членовете, който се актуализира в началото на всяка учебна година, документацията за проведените мисии, описана по-горе, списък на издадените сертификати, както и всички други документи, които Клубът може да реши да се съхраняват в архива.
 2. При прекратяването на функциите си, координаторът предава архива на новоизбрания координатор или на представител на учебното заведение, или на член на клуба или представител на учебното заведение, ако няма новоизбран координатор.

Промяна на рамката за сътрудничество.

 1. Тази рамка на сътрудничество е със срок до 30 март 2016 г. Тя може да се променя от Фондацията след консултации с клубовете. Фондацията уведомява Клубовете за всички промени в разумен срок, но не по-малко от 2 седмици.

Дата на последна редакция: 8.12.2015 г.
гр. София

Материали

 1. Пакет материали за доброволческите клубове
 2. Пакет публичност на доброволческите клубове

Приложения

 1. Приложение 1: Примерни правила на клуб от мрежата на „Герои на времето“
 2. Приложение 2: Заявление за членство в клуб от мрежата на „Герои на времето“
 3. Приложение 3: Протокол за учредяване на клуб от мрежата на „Герои на времето”
 4. Приложение 4: Съобщение за мисия
 5. Приложение 5: Отчет за мисия

Проектът “Млади доброволци: Насърчаване на доброволчеството в българските училища и университети” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg